Project Description

Ďalšie služby  

Ďalšie ekonomické a právne služby sú nacenené v cenníku, ktorý je k dispozícii v našej spoločnosti. Okrem účtovníckych, audítorských a daňovo-poradenských služieb ponúkame služby súdneho znalca pre odvetvie Ekonomika a manažment, mediátora a ďalšie služby, z ktorých vyberáme:

  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Stanovisko audítora k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločností
  • Zápisy konečných užívateľov obchodných spoločností aj neziskových organizácií
  • Zmeny zápisov v obchodnom registri, v registroch neziskových organizácií a v registri mimovládnych organizácií
  • Uisťovacie výroky audítora k čerpaniu prostriedkov z verejných zdrojov, dotácií, grantov a z prostriedkov Európskej únie
  • Predaje podnikov (časti podnikov), zlúčenie, splynutie alebo rozdelelnie obchodných spoločností
  • Predaje obchodných podielov a zmenu majetkových účastí v obchodných spoločnostiach

Ostatné naše služby