Ďalšie služby

2020-01-17T08:58:20+00:00

Ďalšie služby   Ďalšie ekonomické a právne služby sú nacenené v cenníku, ktorý je k dispozícii v našej spoločnosti. Okrem účtovníckych, audítorských a daňovo-poradenských služieb ponúkame služby súdneho znalca pre odvetvie Ekonomika a manažment, mediátora a ďalšie služby, z ktorých vyberáme: Zápis do Registra partnerov verejného sektora Stanovisko audítora k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločností Zápisy konečných užívateľov obchodných spoločností aj neziskových organizácií Zmeny [...]

Správa pohľadávok

2020-01-17T09:00:57+00:00

Správa pohľadávok Činnosti v rámci správy pohľadávok zahŕňajú okrem vedenia  evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok aj úkony súvisiace s ich vymáhaním súdnou cestou a prípadným zabezpečením pohľadávok vrátane exekučných konaní Ostatné naše služby

Ostatné druhy ekonomických a právnych služieb, odborné rady

2020-01-17T09:01:18+00:00

Ostatné druhy ekonomických a právnych služieb, odborné rady Okrem základných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovnej evidencie a daňového poradenstva ponúkame aj iné ekonomické služby vrátane finančných analýz a vypracovania podnikateľských zámerov. Poskytujeme odborné rady v procese organizačných zmien spoločností a podnikateľov, vrátane ich vzniku, zrušenia a zániku. Zabezpečíme odborné poradenstvo pri predaji podniku alebo jeho časti, transformáciách spoločností, [...]

Právna pomoc podnikateľským subjektom

2020-01-17T09:01:47+00:00

Právna pomoc podnikateľom V rámci právnej pomoci podnikateľom poskytujeme právne rady a konzultácie z oblasti obchodných, pracovno-právnych vzťahov, ale aj v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní, občiansko–právne  a trestno-právne poradenstvo. Obchodné právo – vypracúvanie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín a rôznych druhov  obchodných zmlúv – revízie obchodných zmlúv – zakladanie obchodných spoločností a družstiev, ich registrácia – registrácia zmien v obchodných spoločnostiach [...]

Likvidácie a konkurzy

2020-01-17T09:02:04+00:00

Likvidácie a konkurzy Klientom ponúkame  okrem vedenia účtovnej evidencie aj zastupovanie pri zrušení a zániku spoločnosti v procese likvidácie, v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo vyrovnávacom konaní. Zároveň vieme zabezpečiť výkon funkcie likvidátora alebo spoluprácu so správcom konkurznej podstaty. Ostatné naše služby

Služby mediátora

2020-01-17T09:02:37+00:00

Služby mediátora JUDr. Ing. Daša Koraušová  LL.M., MBA je  zapísaná v registri mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR, takže aj služby mediátora vám vieme v EKORDE poskytnúť. Mediácia znamená mimosúdne riešenia sporov zákonnou cestou. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného [...]

Služby súdneho znalca

2020-01-17T09:03:01+00:00

Služby súdneho znalca Služby súdneho znalca poskytujeme v rozsahu vypracovania súdno – znaleckých posudkov z odvetví daňovníctva, účtovníctva a controlingu, prípadne v spolupráci so znaleckými organizáciami aj v oblasti stanovenia hodnoty podniku ako celku. Významnou službou, ktorú v oblasti súdneho znalectva poskytujeme je vypracovávanie znaleckých posudkov pre ocenenie nepeňažných vkladov do základného imania spoločností, [...]

Audítorské overenie účtovných závierok

2020-04-06T11:43:08+00:00

Audítorské overenie účtovných závierok Audítorské overenie účtovných závierok vykonáva naša spoločnosť v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami ktoré korešpondujú s Medzinárodnými audítorskými štandardami. V zozname audítorských spoločností SKAU je evidovaná pod č. 143 od roku 1997. Zodpovedným audítorom spoločnosti je JUDr. Ing. Daša Koraušová LL.M., MBA. Licenciou audítora disponuje od roku 1994 a je [...]

Dane a daňové poradenstvo

2020-01-17T09:03:35+00:00

Dane a daňové poradenstvo Informácie a konzultácie poskytujú pracovníci zložky ekonomického a daňového poradenstva osobne alebo telefonicky operatívne (s malými obmedzeniami v podstate 24 hodín denne). Klientom, s ktorými je uzatvorená zmluva o mesačnej paušálnej odmene vo výške 150 – 1000 (euro) /mesiac  poskytujeme podľa aktuálnosti  informáciu o legislatívnych zmenách a ich účinnosti. Daňové [...]

Spracovanie miezd

2020-01-17T09:03:49+00:00

Spracovanie miezd Spracovanie mzdovej agendy dodávateľským spôsobom pozostáva zo spracovania bežnej (základnej) mzdy a jej ďalších náležitostí podľa dispozícií firmy. Súčasťou spracovania je: – výpočet poistného do sociálnej, zdravotnej poisťovne (vrátane vystavenia príkazu na úhradu a zostavenie výkazov) – výpočet náhrady miezd (na dovolenku, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, materskú dovolenku, atď.) – vedenie mzdového [...]

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

2020-01-17T09:04:05+00:00

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva Prvotné účtovné doklady právnických a fyzických osôb sú spracovávané pravidelne mesačne, prípadne podľa požiadavky klienta štvrťročne, polročne alebo ročne v závislosti na platcovstve DPH. Archivácia dokladov je zabezpečená v priestoroch našej s.r.o. na mesiac, štvrťrok alebo rok podľa požiadavky a potreby klienta. Fakturácia sa uskutočňuje  podľa počtu skutočne spracovaných dokladov. [...]