Project Description

Spracovanie miezd

Spracovanie mzdovej agendy dodávateľským spôsobom pozostáva zo spracovania bežnej (základnej) mzdy a jej ďalších náležitostí podľa dispozícií firmy. Súčasťou spracovania je:

– výpočet poistného do sociálnej, zdravotnej poisťovne (vrátane vystavenia príkazu na úhradu a zostavenie výkazov)

– výpočet náhrady miezd (na dovolenku, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, materskú dovolenku, atď.)

– vedenie mzdového listu, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

– prehľad ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti

– vystavovanie zákonom stanovených potvrdení pre pracovníkov

– spracovanie prehľadov a hlásení o zrazenej dani zo závislej činnosti.

Pre klienta vedieme mzdovú evidenciu s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, na to nadväzujúcimi smernicami ústredných štátnych orgánov a v plnej zhode s pokynmi klienta.

V prípade požiadavky zo strany klienta zabezpečíme spracovanie evidencie komplexne, t.j. aj s otvorením účtu pre zasielanie mzdových náležitostí pracovníkov klienta v našej spoločnosti.

Fakturácia sa uskutočňuje mesačne podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii vo firme.

Ostatné naše služby