Project Description

Právna pomoc podnikateľom

V rámci právnej pomoci podnikateľom poskytujeme právne rady a konzultácie z oblasti obchodných, pracovno-právnych vzťahov, ale aj v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní, občiansko–právne  a trestno-právne poradenstvo.

Obchodné právo

 • – vypracúvanie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín a rôznych druhov  obchodných zmlúv
 • – revízie obchodných zmlúv
 • – zakladanie obchodných spoločností a družstiev, ich registrácia
 • – registrácia zmien v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • – zabezpečovanie korporatívnych registračných a oznamovacích povinností
 • – prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • – zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • – príprava interných korporatívnych dokumentov
 • – právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
 • – príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení

Súdne,  arbitrážne a daňové konania

 • – predchádzanie sporom a ich riešenie
 • – zabezpečenie vymáhania práv a pohľadávok voči dlžníkovi, upomienkové konania a výzvy
 • – zastupovanie klienta v mimosúdnom obchodnom spore
 • – zastupovanie klienta v súdnom konaní zo zmluvných a obchodných záväzkových vzťahov
 • – podania a zastupovanie klienta v arbitrážnom konaní
 • – riešenie sporov v zmierovacom konaní
 • – zastupovanie klientov v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy, notármi, exekútormi
 • – podania a zastupovanie klienta v súvislosti s daňovou agendou
 • – podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • – podávanie ústavných sťažností

Konkurzy a reštrukturalizácie

 •  – zastupovanie v konkurznom konaní
 •  – zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
 •  – poradenstvo pri vyhotovovaní reštrukturalizačných posudkov a návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo oddĺženie
 • – vypracovávame odborné vyjadrenia znalca, či účtovná závierka dlžníka, pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka.

Ostatné naše služby