Project Description

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Prvotné účtovné doklady právnických a fyzických osôb sú spracovávané pravidelne mesačne, prípadne podľa požiadavky klienta štvrťročne, polročne alebo ročne v závislosti na platcovstve DPH. Archivácia dokladov je zabezpečená v priestoroch našej s.r.o. na mesiac, štvrťrok alebo rok podľa požiadavky a potreby klienta.

Fakturácia sa uskutočňuje  podľa počtu skutočne spracovaných dokladov. Súčasťou faktúry je aktuálna analytická evidencia firmy a prehľad o jej hospodárskych výsledkoch (prípadne aj o daňovom základe).

Cena za poskytnuté služby je určená počtom skutočne spracovaných dokladov. Objektívnosť správnosti údaju o počte spracovaných dokladov je daná softwarovo zabudovaným automatickým počítačom zápisov. V cenníku sú zápisy ohodnotené čiastkou 1,65 – 0,94 €/zápis degresívne podľa kategorizácie subjektu. V prípade viac ako 1000 účtovných zápisov sa cena zápisu určí dohodou. Cenníky obsahujú okrem údajov o cenách zápisov v podvojnom, resp. jednoduchom účtovníctve, mzdovej evidencii aj údaje o cenách za ďalšie poskytované ekonomické a právne služby. Vzhľadom na jeho rozsiahlosť i potrebu bližšieho komentára je potrebná osobná návšteva našej firmy, kde Vám radi poskytneme bližšie informácie nielen o cenách, ale aj o druhoch poskytovaných služieb. Oboznámime Vás aj s konkrétnym systémom obehu dokladov a ich spracovania na softwarovom produkte FIBU (autorizovaný tvorca je Ing. Vanek, firma V-Soft Bratislava). Účtovníctvo klientov našej s.r.o. je vedené našou výpočtovou technikou bez požiadaviek na hardwarové, resp. softwarové vybavenie klienta. V prípade záujmu zabezpečujeme pre klientov tzv. prezeraciu verziu software s tým, že aktuálne údaje sú dodávané pravidelne  e-mailom.

K cenám, za spracovanie účtovnej evidencie, sa účtuje platná sadzba DPH.

Ostatné naše služby